Het onstaan van De Ware Vrienden

Het onstaan van De Ware Vrienden

1864 : Ciske Wijmeers die in Brussel onder de boter deed, en ook zijn waren in Aalst aan de man trachtte te brengen .Bleef
Aldaar iedere vrijdagavend plakken aan de tapkast van de herberg uitgebaat door Frans Rillaer . Pochend over zijn "formidable" prestaties
onder de balboogwip te Brussel nodigde hij farns samen met andere pintelierders,uit om samen naar Brussel te reisen ten eide met hem hun
Schietkwaliteiten te testen . Om aante tonen dat hij het werkelijk meende en om zijn vrienden beter te overhalen bood Ciske zijn bloedeigen boog
in bruikleen aan .Onze Aalstenaars lieten er geen gras over groeien want de zondag daarop togen zij met een 6- koppige pelletonetje welgemust
naar de hoofstad . Frans van rillaer had het geluk een zijvogeltje neer te leggen . De Volgende dag stichtten onze vrienden in de afspaning "Den Meiboom "
Aan de zoutstraatpoort , uigebaat door de juffers van Cleemputte, de balbooggilde "De Ware Vrienden op.
Wij Schrijven 1864 : datum niet vermeld . zoals iedereen weet is elk begin moeilijk en kost koken geld . Het is dan ook duidelijk dat niet zomaar van schietingen sprake kon zijn. Bogen en matrieel moesten aangekocht worden en een wip of perche diende vooraf geplaats te worden .En god weet met al wat zorgen meer de eerste Voorzitter Louis Vaeremanen zijn 15 leden zoal werden bedacht .Alleen het opstellen van een onontbeerlijk regelement,dat eerst op 6 November 1865 werd ondertekend, was al een zware dobber op zichzelf .want het omvatte niet minder dan 40 artikels onderverdeeld in 3 hoofdstukken .
Stilaan krijgt de gilde vaste grond, kwam er leven in de brouwerijen sloten zich meer leden aan niettegenstaande dit niet zo eenvoudig was  lees even mee artikel 2 Om als lid voorgedragenen aangenomen te worden moet de kanidaat meerderjarig wezen en tegenval zal er een schriftelijke toelating van zijn ouders of voogden vereist worden .
Artikel : 3 Voorzag om : De kandidaat moet aan de Eed door een lid voorgedragen worden .het recht blijft de Eed voorbehouden de kanidaat bij gesloten stembriefjesaan te neemen of te weigeren zonder in welk geval het ook mag wezen de reden zijn beslissing bekend te maken .